Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 16, 2020

Tradisjon, tekster, salmer og skikker. Vi snakker om kirkeårstiden Advent.


May 12, 2020

Vi samtaler om flere ulike temaer tilknyttet begrepet fri nattverd. Hva er nattverden i så fall fri fra?


Apr 17, 2020

En episode, et tema: Det allmenne prestedømme.


Mar 25, 2020

Etter at vi har snakket om det tredje bud tar vi for oss ordene Sanctus og Nådemiddel i programposten troens språk.


Mar 19, 2020

Etter en lang pause er vi tilbake med Luther bros. Vi snakker litt om dagens situsjon med coronavirus, om bakgrunnen for den lange pausen, trosreise og om presteembetet.